Zpět na: Dezinfekce a nemoci včel

Plnič kyselin - Nassenheider

169,00 Kč
bez DPH: 139,67 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: 7379
Plnič. Jednoduchý plastový plnič těkavých látek a různých druhů volně prodejných kyselin...

Plnič

Plnič těkavých látek (vhodný i k plnění kyseliny mravenčí). Kyselina mravenčí je nebezpečná látka, proto doporučujeme při plnění kyseliny i jiných látek použít tento plnič kyseliny.

Upozorňujeme, že používat kyselinu mravenčí pro léčení včel v ČR není povolené, proto se prosím tomuto způsobu léčby vyvarujte! Pokud jste náš zákazník včelařící na území Německa či Polska, pak lze tento plnič s výhodou použít jako plnič kyseliny mravenčí!

Před použitím se vždy ujistěte, že látka, kterou chcete plničem aplikovat je vhodná ke styku s plastem!

Kyselina mravenčí způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Rozměry: 17 x 7,5 cm a obsah 500 ml.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se