Zpět na: Dezinfekce a nemoci včel

Kyselina šťavelová - dihydrát 1 kg

285,00 Kč
bez DPH: 235,54 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: 0589
Kyselina šťavelová C2H2O4. Jedná se o bílou krystalickou látku ...

Kyselina šťavelová - 99,5 % - 1 kg


Kyselina šťavelová C2H2O4. Jedná se o bílou krystalickou látku. Teplota sublimace 157 °C. Kyselina šťavelová je organická kyselina. Je obsažena prakticky ve veškerém ovoci a zelenině a způsobuje jejich kyselost. Kyselina šťavelová se za horka rozkládá na kyselinu mravenčí a oxid uhelnatý.

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ 99,5 %

Identifikace nebezpečnosti:
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Akutní toxicita, Kožní (Kategorie 4)
Akutní toxicita, Orálně (Kategorie 4)
Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.
Při vdechnutí
Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé
dýchání. Konzultujte s lékařem.
Při styku s kůží
Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
Při styku s očima
Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
Při požití
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou.
Konzultujte s lékařem.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dle našich nejlepších znalostí nebyly chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti úplně prozkoumány.
Jsou potřebné údaje o neodkladném lékařském ošetření a speciálním léčení
data neudána

Pokyny pro zacházení a skladování:
Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte vzniku prachu a aerosolu.
Při vzniku prachu nutno zajistit přiměřené větrání.Běžná opatření protipožární ochrany.
Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti
Skladujte na chladném místě. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě.
hygroskopická látka
Specifické konečné / specifická konečná použit

Fyzikální a chemické vlastnosti:
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
a) Vzhled Forma: krystalický
Barva: bezbarvý
b) Zápach data neudána
c) Prahová hodnota zápachu data neudána
d) pH 1 při 126,1 g/l při 25 °C
e) Bod tání / bod tuhnutí Bod tání/rozmezí bodu tání: 104 - 106 °C
f) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu data neudána
g) Bod vzplanutí data neudána
h) Rychlost odpařování data neudána
i) Hořlavost (pevné látky, plyny) data neudána
j) Horní/dolní meze zápalnosti nebo meze výbušnosti data neudána
k) Tlak páry < 0,01 hPa při 20 °C
l) Hustota páry data neudána
m) Poměrná hustota data neudána
n) Rozpustnost ve vodě cca.126,1 g/l při 20 °C
o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda log POW: -0,81
p) Teplota samovznícení data neudána
q) Teplota rozkladu data neudána
r) Viskozita data neudána
s) Výbušné vlastnosti data neudána

Toxikologické informace:
Akutní toxicita
LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): krysa 7500
Žíravost/dráždivost pro kůži
Kůže - králík - Slabé dráždění pokožky
Vážné poškození očí / podráždění očí
Oči - králík - Silné dráždění očí
Respirační nebo kožní senzibilizace
data neudána
Mutagenita v zárodečných buňkách
Genotoxicitě in vitro - Není mutagenní podle Amesova testu.
Histidinový zvrat (Amesův test)
Karcinogenita
IARC: Žádná ze složek obsažených v tomto produktu nebyla IARC identifikována při hladinách větších
nebo rovných 0,1% jako pravděpodobný, možný nebo potvrzený karcinogen.
Toxicita pro reprodukci
Možné riziko vrozené malformace plodu.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
data neudána
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
data neudána
Nebezpečnost při vdechnutí
data neudána
Možné ovlivnění zdraví
Vdechnutí Může mít škodlivé účinky při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích
cest.
Požití Zdraví škodlivý při požití.
Kůže Škodlivý při absorpci přes kůži. Může způsobit podráždění kůže.
Oči Může způsobit podráždění očí.
Příznaky a symptomy expozice
Dle našich nejlepších znalostí nebyly chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti úplně prozkoumány.
Další informace
RTECS: data neudána

Toxicita
Toxicita pro ryby LC50 - Leuciscus idus (Jesen zlatý) - 160 mg/l - 48 h
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé.
EC50 - Daphnia magna (perloočka velká) - 137 mg/l - 48 h
Perzistence a rozložitelnost
Biologická
odbouratelnost
Bioakumulační potenciál
data neudána
Mobilita v půdě
data neudána
Posouzení perzistentních bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce
bioakumulativních (vPvB) látek
data neudána
Jiné nepříznivé účinky
data neudána

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x28,5Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x28,5
439,00 Kč

Dostupnost:
Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x18,5Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x18,5
439,00 Kč

Dostupnost:
Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x18,5Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x18,5
439,00 Kč

Dostupnost:
Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x28,5Mezistěny z včelího vosku - Včelpo - 44,8x28,5
439,00 Kč

Dostupnost: