Historie a současnost českého včelařství

První zmínky o chovu včel v českých zemích lze nalézt v záznamech kronik již z roku 993, za vlády Boleslava II. se přiznává desátek těžby medu z přináležejících dvorů.  Jako všude ve světě, tak i v českých zemích postupem doby vznikala různá uskupení včelařů a zpracovatelů včelích produktů, různé cechy a sdružení. Jedním z nejvýznamnějších úspěchů pak bylo vydání patentu o chovu a ochraně včel Marií Terezií v roce 1775.
První větší včelařský spolek byl založen roku 1872. Na svém počátku sdružoval 10 včelařských spolků, které se do roku 1920 rozrostly na 357 a dnes jich je v Čechách na Moravě a ve Slezsku cca 1100? Jde o Český svaz včelařů, který svůj název nese až od roku 1970.

Historický vývoj včelařství v ČR

Počty včelstev v průběhu doby kolísaly a to většinou v důsledku celospolečenských a hospodářských změn. V roce 1869 činil stav včelstev českých zemí 226846, v roce 1900 to bylo již 311495 včelstev. V období druhé světové války se projevil pokles, přičemž například již na jaře roku 1919 bylo zaregistrováno pouze 280926 včelstev. Podobně tomu bylo v období druhé světové války. Před jejím počátkem v roce 1936 stavy dosáhly až 650660, avšak v jejím průběhu poklesly až na pouhých 396690 včelstev spočtených v roce 1942. Od roku 1945, kdy bylo zazimováno 664439 včelstev, bylo dosaženo rekordního počtu a to v roce 1990 stavem 807429 včelstev.

Současný stav včelařství v ČR

Rok 1990 byl rokem velkých politických a celospolečenských změn. Počty včelstev od této doby totiž klesly celkem o 36,8 % a tak na konci roku 1997 bylo 58649 včelaři v ČR zazimováno pouze 510363 včelstev počty jak včelařů tak včelstev od té doby dále poklesly i když poslední roky se již situace obrátila k lepšímu.

Včelařství v České republice je řazeno mezi zemědělskou činnost, podporovanou státem. Jelikož je ČSV jediným celorepublikovým včelařským sdružením, je jeho prostřednictvím rozdělován i další příspěvek státu do včelařství.

České včelařství je stabilního i díky tomu, že 97 % chovatelů včel v ČR je sdruženo v jediném spolku - Českém svazu včelařů (ČSV), který aktivně spolupracuje se státní správou. České včelařství má zajištěn velmi dobrý systém boje proti včelím nemocem, má dostatek levných domácích léků, noví i pokročilí včelaři mají možnost kvalitního odborného vzdělávání v oboru a to prakticky z jejich strany zdarma, mají zajištěn odbyt produktů ze své včelařské činnosti, mají zajištěny základní včelařské potřeby v dostatečném množství i kvalitě atd.
Zdravotní situace chovu včel je stabilizovaná díky již zmíněnému kvalitnímu systému boje proti včelím nemocem (podchycenému v legislativě ČR) a díky existenci i vynikající práci Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic.

Trh se včelími produkty a jejich odbyt od včelařů je poměrně dostatečně zjištěn. Podobně je tomu i se základními včelařskými potřebami. Díky těmto faktům lze v současné době české včelařství považovat za plně soběstačné. Profesionální včelařské potřeby můžete zakoupit v našem eshopu.

Budoucnost včelařství v ČR spočívá samozřejmě na celospolečenských, hospodářských, ale i legislativních podmínkách. S přihlédnutím k dříve uvedeným vstupním podmínkám a skutečnosti, že v současnosti nejsou řešeny, lze předpokládat stálý úbytek včelařů, doprovázený i úbytkem včelstev. Přitom se dá předpokládat zvyšování počtu včelstev chovaných jedním včelařem a snižování věkové hranice včelařů. To však nenahradí chybějící počet včelstev pro dobré opylení všech hmyzosnubných rostlin, protože tak velký nárůst této statistické hodnoty je v našich hospodářských podmínkách a s přihlédnutím právě k vysokému věku včelařů nepředpokládatelný.

Chtělo by to více osvětových a reklamních akcí zaměřených na propagaci včelařství či včelích produktů a to na jak na regionální tak i na celostátní úrovni, prosazení legislativní jistoty podpory chovu včel atp.

Zaměřit se na včelařskou osvětu (propagaci a reklamu), ekologickou výchovu, počáteční fin. prostředky pro podnikání organizací (myšleno výdělečnou činnost), léčení včelstev atp.

Inspirace článkem z včelařských novin od Miroslava Jakuše