/header.jpg

košík je prázdný

Aktuální výkupní cena vosku 220 Kč/kg, výměna za mezistěny 35 Kč/kg.

Plnič kyselin - Nassenheider

TiskEmail
Plnič kyselin
Cena:169,00 Kč
Cena bez DPH:139,67 Kč
Dostupnost: produkt je skladem

Kód zboží:  7379
Dodavatel: Včelařské potřeby JaHan s.r.o.
Plnič kyselin
Plnič kyselin
Plnič kyselin
Plnič kyselin

Plnič

Plnič těkavých látek (vhodný i k plnění kyseliny mravenčí). Kyselina mravenčí je nebezpečná látka, proto doporučujeme při plnění kyseliny i jiných látek použít tento plnič kyseliny.

Upozorňujeme, že používat kyselinu mravenčí pro léčení včel v ČR není povolené, proto se prosím tomuto způsobu léčby vyvarujte! Pokud jste náš zákazník včelařící na území Německa či Polska, pak lze tento plnič s výhodou použít jako plnič kyseliny mravenčí!

Před použitím se vždy ujistěte, že látka, kterou chcete plničem aplikovat je vhodná ke styku s plastem!

Kyselina mravenčí způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Rozměry: 17 x 7,5 cm a obsah 500 ml.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.