Zpět na: Dezinfekce a nemoci včel

Kyselina octová 80% 1l - OSOBNÍ ODBĚR

185,00 Kč
bez DPH: 152,89 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: 0217
Kyselina octová vhodná k boji v zavíječem voskovým. Páry kyseliny octové okamžitě ničí vajíčka a můry. Larva zvláště v kokonu, je odolnější a musí být vystavena parám déle ...

Kyselina octová - 80%


Kyselina octová vhodná k boji v zavíječem voskovým. Páry kyseliny octové okamžitě ničí vajíčka a můry. Larva zvláště v kokonu, je odolnější a musí být vystavena parám déle. Z tohoto důvodu musí být plásty ošetřeny okamžitě po vyjmutí ze včelstev, než se vajíčka vyvinou do larev. Kyselina octová současně působí i na spory prvoka Nesema apis. Na 1 m3 prostoru se jí použijí asi 2 litry. Nevýhodou použití ledové kyseliny octové Je její agresivita ke kovům.

Systematický název kyselina ethanová je bezbarvá kapalina. Teplota tání 16,6 °C. Teplota varu 117,9 °C. Teplota vzplanutí 43 °C. Teplota vznícení 427 °C.

Kyselina octová je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina. Je to za normálních podmínek bezbarvá kapalina ostrého zápachu, dokonale mísitelná s vodou, s ethanolem i dimethyletherem. Její vodný roztok o koncentraci přibližně od 5 % do 8 % se nazývá ocet.

Vyskytuje se běžně v rostlinách, a to jak jako volná kyselina, tak ve formě solí (octanů). Ve větším množství je obsažena v kvasícím ovoci, jako následný fermentační produkt přeměny sacharidů.

Kyselina octová je jednou z nejvýznamnějších průmyslových organických surovin. Používá se v laboratoři i v chemickém průmyslu jako významné rozpouštědlo při přípravě čistých chemických sloučenin. Ve srovnání s průmyslovými aplikacemi, spotřeba kyseliny octové ve formě octa v kulinářských aplikacích pro okyselování jídel a při konzervaci zeleniny je zcela zanedbatelná. Další použití v domácnosti nachází díky své kyselosti a schopnosti rozpouštět uhličitany jako součást čisticích přípravků, zejména pro odstraňování vodního kamene. V zemědělství je vedle kyseliny mravenčí používána jako přísada ke konzervaci siláže, kde zesiluje baktericidní a fungicidní účinek kyseliny mléčné, spontánně vznikající při kvašení rostlinného materiálu.

Kyselina octová - 80% dovoz Polsko
Bohužel nemůžeme kyselinu jen tak zasílat přes přepravní službu. Je možný pouze osobní odběr na nějaké prodejně.

Standardní vety o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina, páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchnete ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Muže explodovat za přítomnosti vzduchu v parách/v plynném stavu při zahřívání. Škodlivý účinek na vodní
organismy vzhledem ke změně pH.

Popis první pomoci:
Nutnost okamžité lékařské pomoci: nutná v případě požití.
Při vdechnutí: vynést postiženého na čerstvý vzduch., nenechat ho chodit! Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečit odbornou lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. Postříkat polyethylenglykolem 400. Vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: vypláchnout ústa a vypít velké množství vody. K pití se nesmí postižený nutit. Nevyvolávat zvracení (nebezpečí perforace jícnu a žaludku). Nepokoušet se o neutralizaci. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky. Způsobuje těžké poleptání. Páry silně leptají a dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Hodnocení

úterý 25. duben 2023 6:29

Best essay writing service ESSAYERUDITE.COM

Galenmync

sobota 5. listopad 2022 8:27

Доброго времени суток Давно планировал провести себе холодную воду на завод. Рассмотрел <a href=https://komiinform.ru/nt/5283>методы проектирования систем холодного водоснабжения</a>: Первым делом следует определится с тем какой вид водоснабжения будем использовать: Локальный, по виду охлаждения Во вторых нужно определится с тем что должно быть обязательно - так называемые этапы проектирования Мануал по подготовке площадки Формирование задания подрядчику Согласование и разработка проектной документации в том числе итоговой стоимости Особенности при проектировании холодоснабжения Нормы соблюдения проектирования системы - холодоснабжение предприятий регулируется на законодательном уровне! Надзорные органы учитывают нормативные документы: ГОСТ 22270-2018. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, СНиП 2.04.05-91. Отопление вентиляция и кондиционирование. Их соблюдение обеспечивает безопасную эксплуатацию. И самое важное - кому же доверить проект? Я обращался к ребятам из Разработки холодного водоснабжения

pátek 4. listopad 2022 12:12

<a href=http://3x.publicgirl.biz/prostitutki-goroda-slavgoroda.html>проститутки города славгорода</a>

charleshicktw

pátek 21. říjen 2022 17:26

If you were to survey which features were the most popular among slots players, we would pretty much be able to guarantee that <a href=https://casino2202.blogspot.com/2022/04/play-free-casino-games-no-download-no.html>free spins</a> would be at the very top. There is nothing more satisfying than landing a ton of free spins and just sitting back and watching them reel in the wins. Find the best <a href=https://casino2202.blogspot.com/2022/08/jackpot-city-casino-download-2022-play.html>online casinos</a> USA to play games for real money. List of the top US Casinos that accept US players. United States' leading gambling sites 2022 <a href=https://casino2202.blogspot.com/2022/06/spin-palace-mobile-app-50-games-for.html>Spin Palace</a> is your top destination for a safe and trusted online casino experience. Enjoy over 500 casino games in a secure, fair environment 24/7! <a href=>http://secure-casinos.com</a>

čtvrtek 13. říjen 2022 17:33

I will create robust SEO dofollow backlink https://www.fiverr.com/share/WDeQa7 - free dofollow backlinks...

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se